Năng lực hệ thống thử nghiệm

 
- 50 hệ thống thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha (năng lực kiểm định: 2,000,000 công tơ điện/ năm).

- 20 hệ thống thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha (năng lực kiểm định: 500,000 công tơ điện/ năm).

- 03 hệ thống kiểm định biến dòng đo lường hạ thế (năng lực kiểm định: 450,000 biến dòng hạ thế/ năm; thực hiện phép đo sai số, quá dòng, cao áp 3 kV, …).
- 01 hệ thống kiểm định biến dòng đo lường trung thế (năng lực kiểm định: 24,000 biến dòng trung thế/ năm; thực hiện phép đo sai số, phóng điện PD, thử nghiệm cao áp lên đến 250 kV, ...).
- 01 hệ thống kiểm định biến áp đo lường trung thế (năng lực kiểm định: 24,000 biến dòng trung thế/ năm; thực hiện phép đo sai số, phóng điện PD, thử nghiệm cao áp lên đến 250 kV, ...).

- 01 phòng thí nghiệm điện – điện từ trường (đủ năng lực thực hiện các hạng mục đo lường và thử nghiệm trên sản phẩm đo lường điện).
- 01 phòng thí nghiệm cơ khí – quang học (đủ năng lực thực hiện các hạng mục đo lường và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất).
 

Các dự án

Loading...